ކުރިމަގު

ރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތުގެ ތަފްޞީލްތައް އަނެއް ޞަފުޙާއިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ.

ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އަދި ބިން ބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

އަދަދުތަކުން

މި މަލޫމާތަކީ 2024 މޭ 31 ގެ ނިޔަލަށް ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ތާރީޚަށް ފަހު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު އަންނަނާނެއެވެ.

1218 ޖ
އާބާދީ
614 އ
އާބާދީ
604 ފ
އާބާދީ
320 ޖ
ބަންޑާރަ ގޯތި

ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ބ. ދަރަވަންދޫ ބިންހިމަގޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮތް މުނިސިޕަލް ގޯޅި ސާފުކުރުން

ނަންބަރު: (IUL)318-HR/318/2024/43 ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖުލައި 2024 ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:22 ސުންގަޑި: 20 ޖުލައި 2024 23:59 ބ. ދަރަވަންދޫ ބިންހިމަގޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮތް 4 ފޫޓު ފުޅާ މުނިސިޕަލް ގޯޅީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްނަމަ …

އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ގާތުން ބަލައި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޖުލައި 4 ން 7 ށް ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ބައެއް …

2024ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުން

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން، މި އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި އޮޑިޝަން އޮންނާނީ 2024 ޖުލައި 12 …

ޕިކްނިކް ބީޗް ހުޅުވުން

23 ޖޫން 2024 ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕިކްނިކް ބީޗްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.  މިދިޔަ އަޟްހާ ޢީދުދުވަހު މި ބީޗް ހުޅުވައިދެއްވީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސަމީހެވެ. މި ބީޗަކީ ދަތުރުދާ ފަރާތްތަކަށް ހިތް ފަސޭހަ …