ކުރިމަގު

ރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތުގެ ތަފްޞީލްތައް އަނެއް ޞަފުޙާއިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ.

ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އަދި ބިން ބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

އަދަދުތަކުން

އެއްކުރެވޭ މަލޫމާތަކީ 2024 އެޕްރީލް 29 ގެ ނިޔަލަށް ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ތާރީޚަށްފަހު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު އަންނަނާނެއެވެ.

1216 ޖ
އާބާދީ
614 އ
އާބާދީ
602 ފ
އާބާދީ
320 ޖ
ބަންޑާރަ ގޯތި

ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މި އަހަރުގެ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް 2024 އެޕްރީލް 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އެސެމްބްލީގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދިވެހި ބަހުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ …

އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ސެލްފް ސާރވިސް އޭޓީއެމް ގާއިމުކޮށް ހުޅުވުނީ 2024 އެޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭންކް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.