ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގަށް ރޭވޭ އެންމެހާ ރޭވުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް

ކުރިމަގު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ބިންބޭނުން ކުރުމުގެ ޕްލޭލާއި އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އަކީ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގު ކުރަހާދޭ ރޮނގުތަކެވެ.

ރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތުގެ ތަފްޞީލްތައް އަނެއް ޞަފުޙާއިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ.

ތަދުބީރުކުރުން

ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އަދި ބިން ބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން

ދަރަވަންދޫގެ މުޙިއްމު ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުތައް

ޢަދަދުތަކުން

އެއްކުރެވޭ މަލޫމާތަކީ 2022 މާރިޗު 10 ގެ ނިޔަލަށް ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ތާރީޚަށްފަހު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު އަންނަނާނެއެވެ.

1174 ޖ
އާބާދީ
596 އ
އާބާދީ
578 ފ
އާބާދީ
320 ޖ
ބަންޑާރަ ގޯތި
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށް ގިނަދުވަހަށް އަރުޝީފު ކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 00 ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ބަޖެޓްގެ ބަހުޘް ގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި މިވަނީ ކުރަންޖެހޭ ޚަރުދަކާއި އެއްވަރަށް ލިބޭ ފައިސާ މަދުވުމުގެ މައްސަލައެވެ.

ދަރަވަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވުން

ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރަމުން ދިޔަ، އެހެނަސް ނުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން، ދަރަވަންދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ، އބަދުވެސް ދެކެން ބޭނުންވެފައިވާ ދުވަހެކެވެ. ދަރަވަންދޫގައި މަސްމާރުކޭޓެއް އަލަށް ޤާއިމުކޮށް، މާރުކޭޓް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވުނެވެ. …