ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

ދާއިރާ 1: އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދާއިރާ 2: އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ދާއިރާ 3: އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

ދާއިރާ 4: ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ދާއިރާ 5: ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

ދާއިރާ 6: އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

ދާއިރާ 7: ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

ދާއިރާ 8: ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

ދާއިރާ 9: މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

ދާއިރާ 10: ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން