ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު  

ބ. ދަރަވަންދޫއަކީ ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލެއްގެ މަތިން ތިމާވެއްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އަދި ކުނީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިފައިވާ ސާފު ރަށަކަށް ހެދުމާއެކު ކުނިން މަންފާ ހޯދުން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް