ކުރިމަގު

ރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތުގެ ތަފްޞީލްތައް އަނެއް ޞަފުޙާއިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ.

ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އަދި ބިން ބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026

ދަރަވަންދޫ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022 – 2026 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

އަދަދުތަކުން

މި މަލޫމާތަކީ 2024 މޭ 31 ގެ ނިޔަލަށް ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ތާރީޚަށް ފަހު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު އަންނަނާނެއެވެ.

1217 ޖ
އާބާދީ
614 އ
އާބާދީ
603 ފ
އާބާދީ
320 ޖ
ބަންޑާރަ ގޯތި

ފަހުގެ މައުލޫމާތު

4 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު ބާވަތް: ޢާންމު ޖަލްސާ ޖަލްސާ ނަންބަރު: 159 އެޖެންޑާ ނަންބަރު: 159 ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2024 ގަޑި: 10:30 ތަން: މީޓިންގ ރޫމް

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން …

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދެވުނު ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް …

ވ. އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަދު ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.  ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މި ދަތުރުގައި މި މަހުގެ 5 ން 8 އާއި ދެމެދު ބ. އަތޮޅު ރަށްތަކަށް މި ޓީމު ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ.  މި ދަތުރުގައި ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 21 …

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ނަންބަރު: IUL318-HR/318/2024/37 ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2024 ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:40 ސުންގަޑި: 12 ޖޫން 2024 14:00 މި އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. މަޤާމު އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު – …