ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި …

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 2023 ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުން ފަހާކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ދުވަހެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުން ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 89 …

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 89 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގިދާނެ ފްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ގާޑިޔާ ގަތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވޯޓަށްއަހާ …

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް ފެންނަ: 5 ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްހުށަހެޅުން …

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް ފެންނަ: 5ނުފެންނަ: 0

Page 1 of 27
1 2 3 4 5 27