މަޢުލޫމާތު

ދަރަވަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވުން

ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރަމުން ދިޔަ، އެހެނަސް ނުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން، ދަރަވަންދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ، އބަދުވެސް ދެކެން ބޭނުންވެފައިވާ ދުވަހެކެވެ. ދަރަވަންދޫގައި މަސްމާރުކޭޓެއް އަލަށް ޤާއިމުކޮށް، މާރުކޭޓް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވުނެވެ. …

ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 00 ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ބަޖެޓްގެ ބަހުޘް ގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި މިވަނީ ކުރަންޖެހޭ ޚަރުދަކާއި އެއްވަރަށް ލިބޭ ފައިސާ މަދުވުމުގެ މައްސަލައެވެ.