ކައުންސިލްގެ ސެކެރެޓެރީ ޖެނެރަލް (އެސް.ޖީ) ހަމަޖައްސަވައިފި

ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަކީ 5 އަހަރުގެ މަޤާމެކެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް އިން މި މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރެއްވުމުން…