ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 • ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި: 27 ފެބުރުވަރީ 2023، 10:15
 • ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ: ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
  ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:
 1. ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
 2. ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 3. މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 4. މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 5. މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 6. އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 7. ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަފާފާ އަޙުމަދު

 1. ދުޢާ
  ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން
  ”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.
 2. އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
  • ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
   އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙު ހުށައަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު އެދުނީ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގަޑި ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށް.
  • އެޖެންޑާ އިސްލާހާއި އެކު ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
  • އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް ފެންނަ: 5
  • ނުފެންނަ: 0
 3. ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
  • ހުށަހެޅުން: ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ނިންމުން: 10 މާރިޗު 2023ގައި ބަނދަރު ޕާރކުގައި މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް އަދި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން ޕޯސްޓް ހެދުމަށް.
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: ނައިބު ރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:
   • ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ ފެންނަކަމަށް
   • ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  • ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ނިންމުން: މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އަދި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަކެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:
   • ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ ފެންނަކަމަށް
   • ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  • ހުށަހެޅުން: ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގަޑި ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
  • ނިންމުން: ކޮމެޓީ ބާއްވާ ގަޑި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:
   • ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ ފެންނަކަމަށް
   • ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  • ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • ނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
  • ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:
   • ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ ފެންނަކަމަށް
   • ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
   • މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
 4. ޖަލްސާ ނިންމުން
  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން
  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“
 5. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
  • މަރްޔަމް ޝައުފާ، މުސާފިރު، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީގެ ރައީސް
  • ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ، ޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް
  • މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ، ރަންގަލި ، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީ މެންބަރު
  • ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު، ހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީ މެންބަރު
  • ފާޠިމަތު ރިޙްލާ، ގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީ މެންބަރު