ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 • ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2023، 10:15
 • ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ: ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
  ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:
 1. ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
 2. ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 3. މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 4. މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 5. މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 6. ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝިހާމާ

 1. ދުޢާ
  ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން
  ”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.
 2. އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ

  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް ފެންނަ: 5

  1. ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
   ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
   ނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
   ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: ނައިބު ރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
   ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:
   ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ، ފެންނަކަމަށް
   ނައިބުރައީސް ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ، ފެންނަކަމަށް
   މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ، ފެންނަކަމަށް
   މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު، ފެންނަކަމަށް
   މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ، ފެންނަކަމަށް
  2. ޖަލްސާ ނިންމުން
   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން
   މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“
  3. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން

  މަރްޔަމް ޝައުފާ، މުސާފިރު، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީގެ ރައީސް
  ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ، ޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް
  މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ، ރަންގަލި ، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީ މެންބަރު
  ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު، ހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫ، ކޮމިޓީ މެންބަރު
  ފާޠިމަތު ރިޙްލާ، ގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫ ،ކޮމިޓީ މެންބަރު