ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ އަޅާދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ އަޅާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އެމް. ޑަބްލިއު. އެސް. އީ ަާއި ހަވާލުކުރެވުނު މި މަޝްރޫ ނިންމަންޖެހެނީ ….