ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި ބައްދަލުކުރުން

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޒިޔާރަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވިފައިވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 2024 މާރިޗު 04 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.