މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުވަނދުމާމަގު، ބ. ދަރަވަންދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ، 06060

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް ޕޯޓަލްއަކީ ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕޯޓަލްއެކެވެ. ސިޓީ ފޮނުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގަވް.އެމްވީ ބޭނުން ކުރައްވާ!