ދަރަވަންދޫގެ ބައެއް މުޙިއްމު މުއައްޞަސާތައް

ބ އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމް މަންތާފެސްޓިވަލް – 2018

އިރުއޮއްސެމުން ދިޔަވަގުތުގައި ބ.ދަރަވަންދޫގެ ހިފަސޭހަކަން ބަނދަރުމަތިން ހާމަވެގެންދޭ

ދަރަވަންދޫގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ތެޔޮވިއްކާ ސެޑް. ”ދަރަވަންދޫ ފިއުލް ސާރވިސް“