ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 162 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

 1. ބައްދަލުވުން ފެށުނު ތާރީޚާއި ގަޑި: 02 ޖޫން 2024، 11:40
 2. ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 3. ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލި ގަޑި: –
 4. ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ފެށުނު ގަޑި: –
 5. ބައްދަލުވުން ނިމުނުގަޑި: 12:00
 6. ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ: ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 7. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
  7.1 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  7.2 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  7.3 ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  7.4 ކޮމިޓީއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
  7.5 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  7.6 އިދާރީ މައްސަލަތައް
  7.7 ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
  7.7.1 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 8. ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
  8.1 މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:
  7.7.1 ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  8.1.1 މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:
  މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.
  8.1.2 މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:
  މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  8.1.3 މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: މެންބަރު ޡަރާ ނަސީމް
  8.1.4 ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
  ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
  ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު އާޢިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
 9. ބައްދަލުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:
  މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 1 ކަމެވެ. އެއީ:-
 • އެޖެންޑާ ނަންބަރު 7.7.1 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 • މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
  ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
  ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ

މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ

މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް

އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ

ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވީ: – އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، އާމިނަތު ޝިހާމާ

ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް އާންމުންނާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރުން:

  މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް މަޤާމު ސޮއި ތާރީޚް

  1. ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫ ކޮމިޓީގެ ރައީސް
  2. ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް
  3. ޘަރާ ނަސީމް މާސް، ބ. ދަރަވަންދޫ ކޮމިޓީ މެންބަރު
  4. އާޢިޝަތު ފަރީޝަ ސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫ ކޮމިޓީ މެންބަރު