4 ވަނަ ދައުރުގެ 161 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު

ޙާޟިރީ

Ali sameeh c
Hussain Nazim c
Faraha-Adam-c
Ahmed Zaneem c

އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން

2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

ނެތް

3. ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

4. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

5. ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

6. އިދާރީ މައްސަލަތައް

6.1 ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

 

6.2 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 160 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް