4 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު

ޙާޟިރީ

Ali sameeh c
Hussain Nazim c
Faraha-Adam-c
Ahmed Zaneem c

އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން

2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

ނެތް

3. ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

4. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

5. ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

6. އިދާރީ މައްސަލަތައް

6.1 ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

 

6.2 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 158ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ނިންމުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް