ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް (ޕާކު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރު: (IUL)318-HR/318/2024/33

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2024

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:58

ސުންގަޑި: 05 ޖޫން 2024 14:00


މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)318-HR/318/2024/27  އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  info@dharavandhoo.gov.mv އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު މި އިދާރާގެ 6600002 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޖޫން 2024

ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް (ޕާކު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު