ޑްރައިވަރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ނަންބަރު: (IUL)318-HR/318/2024/36

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2024

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:55

ސުންގަޑި: 05 ޖޫން 2024 14:00

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)318-HR/318/2024/29  އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  info@dharavandhoo.gov.mv އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު މި އިދާރާގެ 6600002 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޖޫން 2024

ޑްރައިވަރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު