ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 160 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ބައްދަލުވުން ފެށުނު ތާރީޚާއި ގަޑި: 21 މެއި 2024، 11:00

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލި ގަޑި: –

ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ފެށުނު ގަޑި: –

ބައްދަލުވުން ނިމުނުގަޑި: 11:30

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ: ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

 1. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
  • ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  • ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  • ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  • ކޮމިޓީއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
  • މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  • އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
  • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 2. ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
  • މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:
  • ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:
  • މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.
  • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:
   މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާ
  • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
   ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
   ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
   މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް ފެންނަކަމަށް
   މެންބަރު އާޢިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
  • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް1
 3. ބައްދަލުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:
  މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 1 ކަމެވެ. އެއީ:-
 • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 159 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 • މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
  ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ފެންނަކަމަށް
  ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ފެންނަކަމަށް
  މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
 • ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލް:
 • ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 • ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 • މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 • މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 • މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
 • އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 • ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވީ: – އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، އާމިނަތު ޝިހާމާ

ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް އާންމުންނާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރުން:

ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު، ހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫ
ފާޠިމަތު ރިޙްލާ، ގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫ
ޘަރާ ނަސީމް، މާސް، ބ. ދަރަވަންދޫ
އާޢިޝަތު ފަރީޝާ، ސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫ
މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ، ރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫ