ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 155 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

 ބައްދަލުވުން ފެށުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:16 އޭޕްރީލް 2024، 11:30
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން:މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލި ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ފެށުނު ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން ނިމުނުގަޑި:12:00
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 •    ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
  •  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  • ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ކޮމިޓީއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
   • ކޮމިޓީން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި ބަޖެޓް އިސްލާހާއި އެކު ފާސްކުރުން
 • މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  •  އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
   • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 153 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 • ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
  •  މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:

7.5.1 ކޮމިޓީން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި ބަޖެޓް އިސްލާހާއި އެކު ފާސްކުރުން

 • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

މި  މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

 • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ކޮމިޓީން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި ބަޖެޓް އިސްލާހާއި އެކު ފާސްކުރުން

 •  މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:

    7.8.1 ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 154 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

މި  މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

 • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 154 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
  • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
މެންބަރު އާޢިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
 • ބައްދަލުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 2 ކަމެވެ. އެއީ:-

 • އެޖެންޑާ ނަންބަރު 7.5.1 ކޮމިޓީން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި ބަޖެޓް އިސްލާހާއި އެކު ފާސްކުރުން
 • މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.
 • އެޖެންޑާ ނަންބަރު 7.8.1 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 153 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 • މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.

    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
 1. ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 1. ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވީ: – އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، އާމިނަތު ޝިހާމާ
 2. ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް އާންމުންނާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
 3. ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 4. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރުން:
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް  
 ޘަރާ ނަސީމް               މާސް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 އާޢިޝަތު ފަރީޝަސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު