ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 149 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

 ބައްދަލުވުން ފެށުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:05 މާރިޗު 2024، 11:09
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން:މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލި ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ފެށުނު ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން ނިމުނުގަޑި:11:30
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 •    ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
  •  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  • ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ކޮމިޓީއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
  • މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  •  އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
   • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 • ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
  •  މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:

    7.8.1 ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

މި  މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

 • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ނާއިބު ރައީސް ފާތިމަތު ރިޙްލާ
 • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 • ބައްދަލުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 1 ކަމެވެ. އެއީ:-

 • އެޖެންޑާ ނަންބަރު 7.8.1 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 • މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.

    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 1. ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަފާފާ އަޙުމަދު
 1. ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވީ: – ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަފާފާ އަޙުމަދު
 2. ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް އާންމުންނާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
 3. ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 4. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރުން:
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ޘަރާ ނަސީމް                   މާސް،. ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު