ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

 ބައްދަލުވުން ފެށުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:26 ފެބުރުވަރީ 2024، 11:00
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން:މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލި ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ފެށުނު ގަޑި:
 ބައްދަލުވުން ނިމުނުގަޑި:11:15
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 •    ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
  •  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން
  • ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން –  ނެތް
  • ކޮމިޓީއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
   • އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
   • އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރާކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  •  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން – ނެތް
  •  އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
   • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 147 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 • ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
  •  މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:

އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

މާރިޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް އަދި މާރކެޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް މާރކެޓްގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުންތައް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށް.

 • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މާރިޗު 8 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެން އަންނައުނުތައް ދޮވެފައި އިސްތިރިކުރުމަށް.

ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު ރިޙުލާ، މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާ

 • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙުލާ
  • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
ފެންނަކަމަށް
ފެންނަކަމަށް
 • މަޝްވަރާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

ރަމަޞާންމަހު އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ދަރުހެއް ބޭއްވުން އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ދުވަހު ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހެލްތް ޗެކަޕެއް ގެންދިއުން އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަމަޞާންމަހު އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ދަރުހެއް ބޭއްވުން.

 • މެންބަރު މަރިޔަމް ސަނިއްޔާ، މެންބަރު އާޢިޝަތު ފަރީޝާ
  • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާ
  • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 • ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 147 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރި މުޙިއްމު ކަންކަން:

މި  މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

 • މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުނު ހުށައެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 147 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 • މެންބަރު މަރިޔަމް ސަނިއްޔާ، މެންބަރު އާޢިޝަތު ފަރީޝާ
  • މައްސަލައަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި މެންބަރު: މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
  • ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 • ބައްދަލުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 3 ކަމެކެވެ. އެއީ:-

 • އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް މާރިޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އަދި މާރކެޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް މާރކެޓްގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުންތައް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށް.
 • އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  ރަމަޞާންމަހު އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ދަރުހެއް ބޭއްވުން އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 • މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 147 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 • މި ތިން މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތިން މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެގޮތުން ބަހުސް ކުރެވިފައިވަނީ އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭތުންނެވެ. އަނެއް މައްސަލައަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ބަހުސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ހުށައެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ. އަނެއް ދެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ އަލުން ބަލުން ރީސޭލް މާރކެޓް މާރިޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އަދި މާރކެޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް މާރކެޓްގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުންތައް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށާއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  ރަމަޞާންމަހު އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ދަރުހެއް ބޭއްވުން އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށެވެ.
 • ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 1. ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލް:
ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާ
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 1. ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވީ: – އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 2. ބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް އާންމުންނާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
 3. ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 1. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރުން:
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ޘަރާ ނަސީމް                   މާސް،. ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު