ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި:             23 ޖަނަވަރީ 2024، 12:40

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން:                  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

* ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:           ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:

 1. ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 2. ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 3. މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 4. މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 5. މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
 6. އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 1. ދުޢާ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލަން.

 1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
 2. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 3. ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް އޮތްނަމަ ފުރުސަތު އަރުވަން. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ތާޢީދު ކުރައްވައިފި. އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލަން. އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާގެ ނަންބަރުތަކައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން.

މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މަޝްވަރާކޮށް ބަހުސް ކުރުމަށް އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތުމުން އެޖެންޑާގެ ދެން އޮތް ނަންބަރައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން.

ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2.

މައްސަލަ: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ހުށައެޅި ފަރާތް: ރިޔާސަތުން

ނިންމުނުގޮތް : ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް
 • ޖަލްސާ ނިންމުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“

 • ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ޘަރާ ނަސީމް                   މާސް،. ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު