ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 141 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި:            09 ޖަނަވަރީ 2024، 11:45

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން:               މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

* ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:         ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:

 1. ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 2. ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 3. މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 4. މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 5. މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމް
 6. އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާމިނަތު ޝިހާމާ
 1. ދުޢާ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 141 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

 • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 1. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
 2. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން
 3. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 4. ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް އޮތްނަމަ ފުރުސަތު އަރުވަން. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ 5 ވޯޓު  

ހުށަހެޅުން: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން

ނިންމުން: ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކރުމަށްފަހު ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތާވަލް އެކުލަވާލުން

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ފާޠިމަތު ރިޙްލާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުން: ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ދަރަވަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ރައީސް ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
ނައިބު ރައީސްފާޠިމަތު ރިޙްލާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
މެންބަރު ޘަރާ ނަސީމްފެންނަކަމަށް

4. ޖަލްސާ ނިންމުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“

 1. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިއުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަޢީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާޝާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ޘަރާ ނަސީމް                   މާސް،. ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު