4 ވަނަ ދައުރުގެ 157 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު

ޙާޟިރީ

Ali sameeh c
Hussain Nazim c
Faraha-Adam-c
Ahuda-Khalid-c
Ahmed Zaneem c

އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން

2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

ނެތް

3. ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

4. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

4.1 ބ. ދަރަވަންދޫ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން

 

4.2 ބ. ދަރަވަންދޫ ބީޗް ފޮރަންޓްގައިވާ ބިން ބޭނުންކުރުމާއި އަދި އެ ބިމުން ފީނެގުމާއި ބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުން

5. ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

6. އިދާރީ މައްސަލަތައް

6.1 ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

 

6.2 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 156 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް