4 ވަނަ ދައުރުގެ 155 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު

ޙާޟިރީ

އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ފާސްކުރުން

2. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

ނެތް

3. ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

4. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން / ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

5. ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ނެތް

6. އިދާރީ މައްސަލަތައް

6.1 ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ނިންމުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް