ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި:          14 ޖޫން 2021، 16:30

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން:                މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

* ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:       ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ

ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:

 1. ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
 2. ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 3. ކޮމިޓީ މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 4. ކޮމިޓީ މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 5. ކޮމިޓީ މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 6. ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ހުސާމިން
 1. ދުޢާ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ.  ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

 • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 1. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
 2. ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން (ނައިބުރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ)
 3. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 4. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރ ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 5. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 • ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތްފެންނަ: 5
 ނުފެންނަ: 0
 • އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް

ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން (ނައިބުރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ)

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެކުރިން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން މުހިންމުކަމުގައި މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ކާއެއްޗެހި ފޮނުވުމަށާއި ގާޑިއާއެއް ހެދުމަށް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އެހީ ލިބިގެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްކަމަށްވަތީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުމަށްވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސީއެންއެލްސީގައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ލިބޭގޮތްވެތޯ އެދުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރ ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކާޑެއްއޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި ކާޑުހަދަން ފެންނަކަމަށް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ހުށަހެޅުން: ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

ނިންމުން: ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ނިންމުން: ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށާއި ރިސޮޓުތަކަށް ކާއެއްޗެހި ސަޕްލައި ކުރެވޭނެގޮތެއް ވޭތޯބެލެމަށާއި ގާޑިއާއެއް ހެދުމަށް ތަނެއް ހޯދުމަށާއި ސީއެން އެލްސީގެ އިމާރާތުގެ އެޕާޓްމަންޓު ކޮމެޓީއަށް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރ ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ނިންމުން: ކާޑު ހެއްދުމަށް ފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: ނައިބުރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
 • ޖަލްސާ ނިންމުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“

 • ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 މަރްޔަމް ޝައުފާމުސާފިރު، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިޔުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު