ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި:          7 ޖޫން 2021، 09:00

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން:                މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

* ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:       ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ

ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:

 1. ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
 2. ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 3. ކޮމިޓީ މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 4. ކޮމިޓީ މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 5. ކޮމިޓީ މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 6. ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ހުސާމިން
 1. ދުޢާ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ.  ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

 • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 1. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
 2. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކެފޭހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
 3. ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑުހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
 4. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 • ވޯޓަށްއަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތްފެންނަ: 5
 ނުފެންނަ: 0
 • އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކެފޭހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ކެފޭ އެއް ހިންގުމަކީ ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށާއި އެކަން ފެށުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ހިންގާނެކަމުގައި މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ މާލީ ހާލަތު މިވަގުތު އެހާރަނގަޅުނޫންކަންވެސް މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑުހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

މިކަމަކީ ވަރަށްމުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި މިކަންކުރަން ފެންނަކަމަށް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ސްކޫލް ފަދަ ތަނަކާގުޅިގެން މިހަރަކާތް ގެންދެވިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމުގައިވެސް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކެފޭހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ނިންމުން: ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު މި ވަގުތު އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑުހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ނިންމުން: ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި ގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނިންމުން: ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: ނައިބުރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
 • ޖަލްސާ ނިންމުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“

 • ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 މަރްޔަމް ޝައުފާމުސާފިރު، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިޔުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު