ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑި:          24 މޭ 2021، 21:00

* ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން:                މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

* ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ:       ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ

ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން:

 1. ކޮމިޓީގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝައުފާ
 2. ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
 3. ކޮމިޓީ މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
 4. ކޮމިޓީ މެންބަރު ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު
 5. ކޮމިޓީ މެންބަރު ފާޠިމަތު ރިޙްލާ
 6. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޡީފް
 1. ދުޢާ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

”بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه – ޖަލްސާ ފެށުނީ.  ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

 • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 1. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
 2. ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުން
 3. ޓާސްކްފޯރސްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން
 4. އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގިދާނެ ފްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 5. ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީނައިބު ރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ
އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތްފެންނަ: 5
 ނުފެންނަ: 0
 • އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުން

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ކަނޑައެޅުނު ކޮންމެ ހޯމަދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށެވެ.  އެއީ ކައުންސިލަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވެސް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވުމުންނެވެ.

ޓާސްކްފޯރސްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

މިހާރުވެސް ކޮމިޓީގެ އެންމެ މެންބަރުން ޓާސްކްފޯރސް ކޮމިޓީގެ ވޮލަންޓިޔަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާތީވެ، އެ ފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ކުރިމަގުގައިވެސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފެންނަކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނުވެ.  އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޮލަންޓިޔަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި ދިނުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގިދާނެ ފްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގިދާނެ ބައެއްކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  އަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދުވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 • ވޯޓަށް އަހާކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ހުށަހެޅުން: ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުން.

ނިންމުން: ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 ގައި ކައުންސިލްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން: ޓާސްކްފޯރސްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ނިންމުން: ޓާސްކްފޯރސްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ: މެންބަރު ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި ގޮތް:

ކޮމެޓީގެ ރައީސް މަރްޔަން ސައުފާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް މަރްޔަމް ސަނިއްޔާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ފާތިމަތު ރިހުލާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ފަރީޝާފެންނަކަމަށް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނާއިދާ ހަސަންފުޅުފެންނަކަމަށް
 • ޖަލްސާ ނިންމުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކުން

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު. والحمدالله رب العالمين – ޖަލްސާ ނިމުނީ“

 • ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއިކުރުން
#މެންބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްމަޤާމުސޮއިތާރީޚް
 މަރްޔަމް ޝައުފާމުސާފިރު، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ރައީސް  
 މަރްޔަމް ސަނިއްޔާރަންގަލި، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް  
 ޢާއިޝަތު ފަރީޝާސާހިލް، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ނާއިދާ ޙަސަންފުޅުހިޔުމަން، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު  
 ފާޠިމަތު ރިޙްލާގާދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫކޮމިޓީ މެންބަރު