ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ،މާރިޗު)

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ،މާރިޗު)


މި އިޢުލާނާއި އެކު ހިމެނިފައިމިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 10.23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ އަދި މާރިޗު މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

           މި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާގެ ނަންބަރު  6602514 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 އޭޕްރިލް 2024

އެވޯޑް ޝީޓް