ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ 58 ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގޯތީގެ ގުރުއަތުނެގުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ 58 ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގޯތީގެ ގުރުއަތުނެގުން


           އުސޫލު ނަންބަރު: (PP)318-SS/318/2023/2 ގެ ދަށުން ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދާއިމީ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ 58 ފަރާތަށް ލިބޭ ގޯތި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި އުސޫލުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދައިން ނެގޭ ގުރުއަތު ނެގުން 2024 ފެބުރުވަރީ 03 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގައި މި އިދާރާގެ ރަސްގެއޮޑި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

         ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

01 ފެބުރުވަރީ 2024