ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރު: (IUL)318-HR/318/2024/8

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 ޖަނަވަރީ 2024

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:57

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން


އުސޫލު ނަންބަރު: (PP)318-SS/318/2023/2 ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު – 2023 ގެ ދަށުން ބ. ދަރަވަންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ލިސްޓް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރަމެވެ. 

31 ޖަނަވަރީ 2024

ލިސްޓް