ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (އޮކްޓޫބަރު – ނޮވެންބަރު 2023)

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރު: (IUL)318-PRO/318/2024/3

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2024

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:49

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (އޮކްޓޫބަރު – ނޮވެންބަރު 2023)


މި އިޢުލާނާއި އެކު ހިމެނިފައި މިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 10.23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރުމަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 6602514 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2024

އެވޯޑް ޝީޓް