ބައްތި ދަނޑިތައް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަސައްކަތް

ނަންބަރު: (IUL)318-PRO/318/2024/1

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2024

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:49

ސުންގަޑި: 23 ޖަނަވަރީ 2024 00:00

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ބައްތި ދަނޑިތައް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިދަނޑިތަކުގެ ހޮޅިބުރިތައް ބަދަލުކޮށް އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ދިއްލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން2024 ޖަނަވަރީ 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން2024 ޖަނަވަރީ 23 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ނަމަ، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުވަނދުމާމަގު، ބ. ދަރަވަންދޫ، 06060، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6602514، 6602519

އީމެއިލް: procurement@dharavandhoo.gov.mv

09 ޖަނަވަރީ 2024