އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ސެލްފް ސާރވިސް އޭޓީއެމް ގާއިމުކޮށް ހުޅުވުނީ 2024 އެޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭންކް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.