ޖޯލި ޕާކުގައި ކުޅޭ ސާމާނު ހަރުކުރުން

ޖޯލި ޕާކު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނު ހަރުކުރުމަށްފަހު ޕާކު އަލުން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުޅޭ ސާމާނު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިޔައީ ވަރަށް ފޯރީގައިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ޕާކުގެ ކުޅޭ ސާމާނުތަކަކީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ސީއެސްއާރގެ ދަށުން ހަދިޔާކޮށްދެއްވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.