ރައްޔިތުންގެ މާހެފުން

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު މާހެފުމެއް 2024 މާރިޗު 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

ދަރަވަންދޫގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވުނު މާހެފުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.