ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިސްލާމިކް ފޯރަމްއާއި ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނަމާދު ވޯކްޝޮޕާއި ބަންގި ވޯކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2024 މާރިޗު 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންސޫރެވެ.