މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕެއް 2024 ފެބުރުވަރީ 29 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ނަންގަވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސީޓީގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤްރްއާން އެންޑް ސުންނާ ގެ ޑީން މުޙައްމަދު މަންސޫރެވެ.