މައިންޑްފުލް ޗެމްޕިއަންސް ވޯކްޝޮޕް

މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ލައިފް ސޭވިންގ ސްކިލްސް ސްކޫލާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 10 ގަޑިއިރުގެ ވޯކްޝޮޕެއް 2024 ފެބުރުވަރީ 16 ން 17 ށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.