2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ 2024 ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހުއެެވެ. މި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމުލައަކީ 14662705.78 ރުފިޔާއެވެ.