4 ވަނަ ދަޢުރަށް އިންތިޚާބު ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން


ޢަލީ ސަމީޙު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް

”އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރައްވާ“


ޙުސެއިން ނާޡިމް
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

”އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރައްވާ“


އަޙުމަދު ޒަނީމް
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

”އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރައްވާ“


ފަރަޙަ އާދަމް
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

”އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރައްވާ“


އަހުދާ ޚާލިދު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަަރު

”އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރައްވާ“