ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 00 ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ބަޖެޓްގެ ބަހުޘް ގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި މިވަނީ ކުރަންޖެހޭ ޚަރުދަކާއި އެއްވަރަށް ލިބޭ ފައިސާ މަދުވުމުގެ މައްސަލައެވެ.