Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން

Posted 1-01-2021

ދަަރަވްނދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ނެތުމާއި އެކު، ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިޢުލާން އަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕާކްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.

Read the rest of this entry »